Rolandas Tilindis


Advokatas / Partneris

+37065566056
rolandas.tilindis@riddvilnius.lt

 

Susijusios praktikos sritys

Baudžiamoji teisė / Administracinė teisė / Viešojo administravimo teisė

 

Biografija

Advokatas, turintis daugiau kaip 25 metų patirtį baudžiamosios teisės ir proceso srityje, kurią įgijo dirbdamas profesinėje advokatų bendrijoje ir anksčiau – tardytoju, prokuroru ir skyriaus vadovu Generalinėje prokuratūroje, taip pat Europos Sąjungos tarptautinio teisinio bendradarbiavimo institucijoje „Eurojuste“, kurioje ėjo Lietuvos nacionalinio nario pareigas.

Be sėkmingo darbo didelį visuomenės susidomėjimą sukėlusiose bylose, Rolandas dalyvauja rengiant baudžiamųjų įstatymų pakeitimų, ES teisės aktų perkėlimo į Lietuvos teisę projektus, kaip Europos Tarybos organizacijos GRECO ir Jungtinių Tautų NKNP biuro (UNODC) ekspertas vertino atskirų valstybių nacionalinės teisės atitikimą tarptautines konvencijas prieš korupciją, vadovavo ES lėšomis finansuotame kovos su korupcija projekte Azerbaidžane. Šiuo metu Rolandas yra Lietuvos advokatūros Baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės komiteto narys, tarptautinės organizacijos „Fair Trials International“ teisės ekspertas.

Įvairiapusė patirtis leidžia vertinti Rolandą kaip vieną geriausių baudžiamojo proceso ir tarptautinio teisinio bendradarbiavimo ekspertų. Dėl to jis sėkmingai atstovauja ir gina fizinius bei juridinius asmenis sudėtingose, valstybių sienas peržengiančiose bylose (ikiteisminis tyrimas, ekstradicija, Europos arešto ir tyrimo orderiai, turto areštas ir konfiskavimas, teisinės pagalbos prašymų vykdymas ir kt.), taip pat konsultuoja nusikalstamų veikų rizikos poveikio vertinimo, asmens teisių apsaugos valstybės įstaigų atliekamuose tyrimuose klausimais.

Be to, Rolandas propaguoja kompleksinį požiūrį į teisinę problemą ir ieško jos sprendimų, pasitelkdamas kitų teisės šakų priemones. Tai sudaro galimybę rasti naudingų kompromisų, pasiūlyti ir įgyvendinti lanksčius, įvairiapusius teisinius veiksmus, atsižvelgiant į konkrečios situacijos ypatumus bei kliento poreikius.

 

Svarbiausi projektai

 • Teisinė studija „ES kompetencijos ir galimų teisinių veiksmų dėl tam tikrų neapykantos nusikaltimų neigimo, viešo toleravimo, jų neigimo ar šiurkštaus menkinimo analizė ir pasiūlymų parengimas“ (užsakovas – Teisingumo ministerija). Kartu ištirta ES kompetencija ir galimi veiksmai dėl tokių nusikaltimų kriminalizavimo, tokių nusikaltimų ir saviraiškos laisvės santykis, pateikti pasiūlymai dėl ES teisės aktų keitimo. Tyrimo rezultatai Lietuvos pirmininkavimo metu pristatyti tarptautinėje konferencijoje.
 • Pareigūno gynyba ikiteisminiame tyrime ir teisminiame nagrinėjime nuo pirmos iki kasacinės instancijos byloje dėl nepagrįsto tyrėjo kaltinimo tariamu smurtu prieš įtariamuosius vagyste. Dėl kaltinimo pareigūnams abejotinai nutraukta jų tirta vagystės byla, suvaržyta pareigūno gynyba, atsisakant atlikti jo nekaltumą patvirtinančius veiksmus. Pareigūnas visiškai išteisintas.
 • Kliento gynimas ypač sudėtingame ir didelės apimties ikiteisminiame tyrime Lietuvoje ir asmens buvimo vietoje užsienio valstybėje, kuriame formuota Europos arešto orderio vykdymo, turto arešto praktika, teisės eksperto statusu dalyvauta teismo posėdžiuose užsienio valstybėje.
 • Asmens gynyba baudžiamojoje byloje dėl klastojimo, susijusioje su darbdavio dalyvavimu administracinėje ir civilinėse bylose prieš tą patį pareiškėją. Asmuo visiškai išteisintas apeliacinėje teismo instancijoje, pareiškėjų kasacija atmesta, laimėti ir susiję procesai.
 • Juridinio asmens gynyba dviejuose ikiteisminiuose tyrimuose ir abiejų bylų nagrinėjime visų instancijų teismuose. Panaikinta nepagrįstų kaltinimų dalis, LAT išplėstinėje kolegijoje suformuota praktika dėl mokestinių nusikaltimų, pasiektas kompromisas dėl juridinio asmens ieškinio vadovui ir vadovo atsakomybės juridiniam asmeniui. Kartu suderinti mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo procesai.
 • Fizinio asmens atstovavimas dėl žalos pacientui padarymo netinkamai suteikiant odontologijos paslaugas.
 • Juridinio asmens vadovo gynyba nuo nepagrįstų įtarimų, bylos patikrinimo Generalinėje prokuratūroje ir perdavimo kitai teritorinei prokuratūrai inicijavimas, derinimas su susijusiais civiliniais procesais, savarankiško tyrimo pradėjimas. Esminiai kliento interesai apginti visuose procesuose.
 • Atstovavimas ikiteisminiame tyrime dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Suderintos juridinio asmens ir nukentėjusiųjų interesų gynybos priemonės, pasiekus kompromisą byla nutraukta pagal laidavimą.
 • Juridinio asmens gynyba ikiteisminiame tyrime ir pirmos instancijos teisme sudėtingoje byloje dėl žalos gamtai. Organizuoti papildomi veiksmai ir ekspertų tyrimai, dėl to juridinis asmuo ir jo vadovas visiškai išteisinti, nuosprendis nebuvo skundžiamas ir įsiteisėjo. Kartu išanalizuota gamybinių nuotekų tvarkymo ir apmokestinimo pagal faktinę taršą problematika.
 • Investuotojo interesų gynimas ginče dėl sukurto produkto pasisavinimo, taikant bei derinant baudžiamosios ir civilinės teisės priemones. Ginčas išspręstas civilinio proceso tvarka.
 • Akcininkų atstovavimas ir juridinio asmens vadovo gynyba baudžiamojoje byloje, nepagrįstai pradėtoje dėl investuotojo ginčo su akcininkais. Nepriklausomo ekspertinio tyrimo organizavimas. Išteisinamasis nuosprendis įsiteisėjo.
 • Užsienio valstybės piliečio gynyba ikiteisminiame tyrime Lietuvoje ir nuo trečios valstybės teisinės pagalbos prašymo užsienio valstybėje. Procesai nutraukti, panaikintas areštas turtui ir lėšos grąžintos savininkams.
 • Pozicijos parengimas Europos Žmogaus Teisių Teismui. Pozicijos, paaiškinimų ir reikalavimų suformulavimas EŽTT byloje dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir neproporcingos naštos pareiškėjui. EŽTT konstatavo, kad Lietuva pažeidė proporcingos pusiausvyros tarp visuomenės ir pareiškėjų intereso principą.
 • Užsienio valstybės piliečio gynyba nuo nepagrįsto piniginių lėšų arešto ir ikiteisminio tyrimo dėl vykdant galutinį teismo sprendimą užsienio valstybės antstolių pervestų piniginių lėšų. Surinkus reikiamus dokumentus atsisakyta vykdyti užsienio valstybės prašymą dėl pagrįstų įtarimų šio asmens persekiojimo neobjektyvumu. Byla nutraukta, lėšos grąžintos savininkui.