ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) (ES) 2016/679, Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių 2002/58 EB, Direktyva dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijos tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (ES) 2016/680 nustato išsamius įmonėms ir organizacijos taikomus asmens duomenų tvarkymo reikalavimus. Esame sukaupę didelę patirtį asmens duomenų apsaugos srityje ir galime Jums suteikti šias paslaugas:

 

  • Įmonių/organizacijų, duomenų subjektų konsultavimas ir atstovavimas teismuose, VDAI ir prieš trečiuosius asmenis;
  • Duomenų apsaugos audito;
  • Poveikio duomenų apsaugai vertinimo;
  • Asmens duomenų apsaugos vidaus dokumentų rengimo;
  • Duomenų apsaugos pareigūno;
  • Darbuotojų mokymų.