Advokatų profesinė bendrija “RIDD Vilnius” kartu su partneriais atliko Reguliavimo naštos penkiose atrinktose savivaldybėse (Vilniaus miesto, Kauno miesto, Klaipėdos rajono, Druskininkų ir Visagino) vertinimą.

Vertinimas buvo atliekamas siekiant išanalizuoti ir pasiūlyti atrinktoms 5 (penkioms) savivaldybėms geresnio reglamentavimo priemones, kurios sumažintų Administracinę naštą ir Reguliavimo naštą ūkio subjektams. Atliekant vertinimą, buvo parengtos Reguliavimo naštos 5 (penkiose) savivaldybėse vertinimo ataskaitos. Ataskaitose išanalizuoti Atrinktų savivaldybių teisės aktuose nustatyti pertekliniai reikalavimai verslui, dubliavimai, nesuderinamumai, spragos ir pasenę reikalavimai. Ataskaitose pateiktas Administracinės naštos mažinimo, Reguliavimo naštos mažinimo ir kitas geresnio reglamentavimo priemones siūlytina įtraukti į Savivaldybės strateginius veiklos planus – kaip atskiras priemones arba integruojant į kitas priemones.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 priemonę „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“. Projekto kodas 10.1.4-ESFA-V-921-01-0003.

Reguliavimo naštos atrinktose savivaldybėse vertinimo ataskaitas galite rasti: http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/geresnis-reglamentavimas/administracines-ir-kitos-reguliavimo-nastos-verslui-vertinimas-ir-mazinimas-savivaldybese