Kiekvieno žmogaus asmens duomenys vienokiu ar kitokiu būdu yra tvarkomi kitų subjektų (duomenų valdytojų). Žinant, kad duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis svarbu suvokti ir įgyvendinti savo teises.

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu duomenų subjektas turi teisę:

  1. Susipažinti su asmens duomenimis. Galite kreiptis į duomenų valdytoją su prašymu suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi ir jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis.
  2. Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą.
  3. Prašyti ištaisyti asmens duomenis, juos ištrinti ar apriboti duomenų tvarkymą. Galite kreiptis į duomenų valdytoją su prašymu ištaisyti bet kokius Jūsų asmens duomenis, jei manote, kad jie yra netikslūs ar neišsamūs. Taip pat galite kreiptis į duomenų valdytoją su prašymu kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, jei susipažinus su savo asmens duomenimis manote, kad duomenų tvarkymas yra neteisėtas ar nesąžiningas.
  4. Nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi. Turite teisę nesutikti su atitinkamu savo asmens duomenų tvarkymu, kuris yra vykdomas teisėto intereso pagrindu.
  5. Atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Jeigu duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo.
  6. Prašyti perkelti duomenis.
  7. Pateikti skundą priežiūros institucijai.
  8. Gauti iš duomenų valdytojo kompensaciją už patirtą turtinę ar neturtinę žalą dėl Reglamento (ES) 2016/679 pažeidimo.

Norėdami realizuoti savo teises galite susisiekti su asmens duomenis tvarkančia įmone ar organizacija, t. y. duomenų valdytoju. Jeigu įmonė ar organizacija turi duomenų apsaugos pareigūną, galite kreiptis ir į jį. Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis. Svarbu žinoti, kad šios teisės nėra absoliučios ir tam tikri teisės aktai gali jas atitinkamai apriboti, numatyti tam tikras sąlygas, kurioms esant galima įgyvendinti kažkurią iš teisių, ar kitas išimtis.

Įmonė ar organizacija privalo atsakyti į asmenų prašymus nepagrįstai nedelsdama, ne vėliau kaip per vieną mėnesį. Jeigu įmonė ar organizacija neketina patenkinti Jūsų prašymo, turi būti nurodytos to priežastys. Jei nepavyktų rasti sprendimo kartu su duomenų valdytoju, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises atliekami nemokamai. Išskyrus išimtį, nurodytą Reglamento (ES) 2016/679 12 str. 5 d., kurioje įtvirtinta, kad tam tikrais atvejais duomenų subjekto teisių įgyvendinimas gali būti apmokestinamas. Pavyzdžiui, kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, tokiu atveju duomenų valdytojas gali pasirinkti vieną iš dviejų variantų arba imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdamas į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, arba gali atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Reglamente (ES) 2016/679 įmonėms, įstaigoms ar organizacijos ir asmenims, tvarkantiems asmens duomenis su profesija susijusiais tikslais, t. y. duomenų valdytojams, numatyta pareiga įgyvendinti duomenų subjektų teises ir atskaitomybės principą. Tam, kad būtų tinkamai įgyvendintas šis įpareigojimas buvo parengtos duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2018-07-11 paskelbė Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdines taisykles), skirtos padėti duomenų valdytojams tinkamai rūpintis naujajame asmens duomenų apsaugos teisiniame reguliavime numatytomis duomenų apsaugos srities žmogaus teisėmis.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinės taisyklės yra patvirtintos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 1T-63(1.12.E) ir skelbiamos Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/31c05320840911e8ae2bfd1913d66d57.

Daugiau informacijos apie žmogaus teises asmens duomenų apsaugos srityje rasite Europos Komisijos tinklalapyje: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/data-protection-factsheet-citizens_lt.pdf