Daiva Dumčiuvienė


Advokatė / Partnerė

  +37061497173

    daiva.dumciuviene@riddvilnius.lt

 

Susijusios praktikos sritys

Sutarčių teisė / Bendrovių teisė / Asmens duomenų apsauga / Informacinės sistemos ir registrai / Intelektinė nuosavybė / Viešojo administravimo teisė / Statybos teisė / Aplinkos apsaugos teisė / Ginčų sprendimas

 

Biografija

Daiva konsultuoja teisiniais korporatyviniais klausimais klientus, veikiančius informacinių sistemų kūrimo ir palaikymo, nekilnojamojo turto vystymo ir statybos, draudimo, finansų bei atliekų tvarkymo srityse. Daiva teikia paslaugas ir valstybės institucijoms, atlikdama teisinio reguliavimo, asmens duomenų apsaugos poveikio vertinimus, padėdama rengti teisės aktų projektus. Baigė Vilniaus universiteto Teisės, Filosofijos fakultetus, Mastrichto universiteto asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo programą, turi EIPA (European Institute of Public Administration) duomenų apsaugos sertifikatą. Daiva dirbo Teisingumo ministerijoje, Lietuvos notarų rūmuose, didžiosiose Lietuvos advokatų kontorose.

 

Svarbiausi projektai

 • Teisinio reguliavimo tinkamumo patikros gamybinių projektų vystymo srityje ir reguliavimo naštos ūkio subjektams vertinimo ir mažinimo paslaugų projektas (Ekonomikos ir inovacijų ministerija). Projekto teisės ekspertė, koordinatorė.

 • Projektas „Reguliavimo naštos Vilniaus m., Kauno m., Klaipėdos raj., Visagino, Druskininkų m. savivaldybėse vertinimas“ (Ekonomikos ir inovacijų ministerija). Projekto teisės ekspertė, koordinatorė.
 • Projektas „Teisinio reguliavimo tinkamumo patikros chemijos srityje ir reguliavimo naštos ūkio subjektams vertinimo ir naštos mažinimo pasiūlymų parengimo paslaugos“ (Ūkio ministerija). Projekto koordinatorė.
 • Teisinė studija „Akcininkų mažumos apsauga“ (užsakovas – Europos Komisija). Ekspertė. Padaryta mažumos akcininkų teisės į informaciją 28 ЕS valstybėse narėse analizė.
 • Teisinis tyrimas dėl informacinės e. sveikatos sistemos reguliavimo Lietuvoje. Ekspertė. Išanalizuoti ir parengti teisės aktų projektai (apie 30) dėl Pacientų registro sukūrimo, kuris pakeistų elektroninę informacinę e. sveikatos sistemą.
 • Teisinė studija „Susitarimai dėl išimtinių teisių teikti registro duomenis“. Projekto vadovė. Įgyvendinant analizuota 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/37/ES, kuria iš dalies keičiama direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo, ir jos perkėlimas į Lietuvos teisę.
 • Autorių teisių ir gretutinių teisių objektų, naudojamų retransliavimo veikloje, apsaugos modernizavimo projektas. Teisinė dalis. Ekspertė. Atlikta teisinė transliavimo ir retransliavimo veiklos analizė (elektroninių ryšių ir autorių teisių teisinio reglamentavimo sistemose), identifikuotos teisinės problemos, pateikti siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo.
 • Sprendimo projekto „Inovacijų skatinimo įstatymo projekto ex-ante poveikio verslo sąlygoms“ vertinimas. Ekspertė. Atliktas Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo įstatymo (toliau – ISĮ) projekto išsamaus ex-ante poveikio verslo sąlygoms vertinimas, kuris panaudotas teisiniam inovacijų skatinimo reglamentavimo tobulinimui, atsižvelgiant į poveikio vertinimo metu nustatytas problemas, pateiktas išvadas ir siūlymus. Teiktos paslaugos apėmė: galiojančio nacionalinio inovacijų skatinimo srities reglamentavimo problemų identifikavimą ir tikslo, nukreipto problemai spręsti, nustatymą; konsultacijas; status quo poveikio vertinimą; ISĮ projekto ex-ante poveikio vertinimą.
 • Alternatyviojo ugdymo Lietuvoje analizės, plėtros gairių ir naujų teisės aktų rengimo paslaugos (teisinė edukacinių inovacijų analizė). Projekto koordinatorė. Išanalizuotas teisinis alternatyviojo ugdymo reglamentavimas ir parengtos alternatyviojo ugdymo plėtros gairės (strateginis dokumentas) bei penki teisės aktų projektai (Produktyviojo mokymo organizavimo tvarkos aprašo projektas; Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių pakeitimo projektas; Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo projektas; Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo projektas; Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo pakeitimo projektas). Išnagrinėta alternatyviojo ugdymo samprata formaliajame ir neformaliajame švietime, teisinis alternatyviojo ugdymo reglamentavimas Lietuvoje (esama situacija), aplinkos veiksniai, užsienio valstybių (Suomijos ir Estijos) patirtis ir teisinio alternatyviojo ugdymo reglamentavimo pokyčių kryptys. Alternatyviojo ugdymo plėtros gairių projektas yra strateginis dokumentas, tvirtinamas Švietimo ir mokslo ministro. Teisinio reglamentavimo analizė parengta Švietimo aprūpinimo centrui vykdant žmogiškųjų išteklių plėtros projektą „Alternatyvusis ugdymas“, kuris finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto tikslas – plėtoti alternatyvųjį ugdymą, įgyvendinti jo idėjas, diegti alternatyvias ugdymosi formas ir kryptingai tobulinti mokyklų veiklą.
 • Neformaliojo vaikų švietimo teisės aktų atitikties vertinimo ir projektų rengimo paslaugų teikimas. Projekto vadovė. Projektas vykdytas 2 etapais. Pirmajame parengta apie 20 teisės aktų projektų eksperimentiniam neformaliojo vaikų švietimo finansavimo modeliui įgyvendinti projekte dalyvaujančiose savivaldybėse. Antrame etape išanalizuoti galiojantys teisės aktai ir pasiūlyti jų pakeitimai, siekiant, kad eksperimentinis modelis būtų pritaikytas visoje Lietuvoje, taip pat parengti reikiamų teisės aktų projektai. Sukurta informacinė neformalaus vaikų švietimo sistema, kurioje kaupiami duomenys apie neformalaus švietimo teikėjus, jų ugdomus mokinius ir šių įstaigų finansavimą, parengti informacinės sistemos ir saugos nuostatai.
 • ES instrumentų poveikio vertinimas, susijęs su vaiko teisėmis, vertinant apsaugos lygį ir teisių sklaidą Europos Sąjungoje. Projekto Nr. JLS/2008/FRAC/PR/1006-30-CE-0306544/00-11: 2010-05-03. Ekspertė. Analizuota vaikų teisių reglamentavimo ir taikymo praktika ES valstybėse narėse ir JTO veikloje, parengta lyginamoji ES valstybių narių taikomų priemonių visose vaikų teisių apsaugos srityse analizė, suformuoti atvejų studijų atrankos kriterijai, identifikuoti ir įvertinti visi ES ir JTO veiksmai.
 • Teisinės konsultacijos struktūrinės paramos administravimo klausimais. Ekspertė. Teiktos teisinės konsultacijos Finansų ministerijai dėl struktūrinės paramos reglamentavimo Lietuvoje (daugiabučių namų renovacijos, subtiekimo paslaugų ir kt.)
 • Vykdymo proceso perkėlimas į elektroninę terpę. Projekto vadovė. Parengta Vykdymo proceso perkėlimo į elektroninę terpę koncepcija, Civilinio kodekso pakeitimo projektas ir kiti poįstatyminiai teisės aktai. Projekto tikslas – sudaryti teisines sąlygas vykdymo procesui perkelti į elektroninę terpę.
 • Administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos rengimas. Ekspertė. Parengta ir išbandyta Administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodika.
 • Projekto „Nekilnojamojo turto viešoji elektroninė viešoji paslauga NETSVEP“ koordinavimas Lietuvos notarų rūmuose. Jį įgyvendinant teiktos teisinės konsultacijos dėl elektroninio įvairių nekilnojamojo turto sandorių (pirkimo ir pardavimo, mainų, dovanojimo ir kt.) formato galimybių.
 • Hipotekos registro veiklos tobulinimas. Projekto koordinatorė. Parengti Civilinio ir Civilinio proceso kodeksų projektai. Tikslas – supaprastinti hipotekos steigimo, pakeitimo, pabaigos procesą, atsisakyti hipotekos teisėjų instituto.
 • Phare projektas „Įmonių registravimo paslaugų tobulinimas Lietuvoje atsižvelgiant į Acquis“ (vertė – 1,33 mln. eurų). Projekto koordinatorė. Atlikti juridinių asmenų registro steigiamieji darbai (teisės aktų projektų rengimas, informacinės sistemos sukūrimas, administravimo sprendimai perkeliant funkcijas, informaciją ir dokumentus iš savivaldybių, ministerijų, Patentų biuro valstybės įmonei Registrų centrui). Projekto metu (ES techninė pagalba) buvo sukurtos elektroninės juridinių asmenų finansinės atskaitomybės ataskaitų formos ir galimybė jas teikti elektroniniu būdu Registrų centrui.